Kích Thước của Giấy A1

Kích Thước Của Giấy A1

 Kích Thước
mm594 x 841 mm
cm59.4 x 84.1 cm
dm5.94 x 8.41 dm
m0.594 x 0.841 m
 Chiều RộngChiều Dài
mm594 mm841 mm
cm59.4 cm84.1 cm
dm5.94 dm8.41 dm
m0.594 m0.841 m

Giấy A1

Giấy A1 là khá lớn nên cũng được sử dụng để vẽ kỹ thuật, cũng như cho bản đồ, áp phích và các tài liệu quảng cáo khổ lớn khác.