Kích Thước của Giấy Legal

Kích Thước Của Giấy Legal

 Kích Thước
mm216 x 356 mm
cm21.6 x 35.6 cm
dm2.16 x 3.56 dm
m0.216 x 0.356 m
 Chiều RộngChiều Dài
mm216 mm356 mm
cm21.6 cm35.6 cm
dm2.16 dm3.56 dm
m0.216 m0.356 m

Giấy Legal

Giấy Legal có kích thước hợp pháp theo truyền thống được sử dụng để viết hợp đồng, ý tưởng là giấy dài hơn cho vay các tài liệu dài hơn và giúp dễ dàng đánh dấu ghi chú và đề xuất thay đổi.